Seite drucken   Fenster schliessen
 
Cipra
La saiv divida anc adina l’insla d’Afrodite

La Republica da la Cipra è in stadi insular situà en la part orientala da la Mar Mediterrana. Il stadi è sa furmà il 1960, cura che l’anteriura colonia da la curuna è daventada independenta dal Reginavel Unì. A partir dal 1974 è il nord da l’insla vegnì occupà da la Tirchia. Il 1983 è vegnì proclamà qua a moda unilaterala la Republica tirca Cipra dal Nord, quai suenter che putschists grecs avevan vulì cuntanscher l’annexiun da la Cipra a la Grezia. [Tenor Vichipedia].419 - 428 da 3491

 

chatta.ch