Seite drucken   Fenster schliessen
 
Finanzas
Daners, bancas, bursa e products finanzials

Daners èn meds da stgomi e da pajament renconuschids tenor la lescha. Dal med da stgomi sa differenzieschan ils daners en quai ch’els na cuntentan betg immediat il basegn dal partenari da stgomi, mabain pon vegnir duvrads – damai ch’els èn acceptads generalmain – per l’ulteriur stgomi. A basa da quest mecanissem è sa sviluppà in sistem cumplex da bancas, bursas e products finanzials.

(Foto: PD via Wikimedia Commons)3412 - 3421 da 3454

 

chatta.ch