Seite drucken   Fenster schliessen
 
Las balenas
Ils gigants da las mars

Las balenas èn ultra dals manatis (vatgas da mar) ils sulets mammals ch'èn adattads cumplettamain a la vita en l'aua. Ellas passentan lur vita entira en l'aua e n'èn betg ablas da surviver sin terra. Malgrà quai partan ellas in pèr caracteristicas cun ils mammals che vivan sin la terra: Las balenas han dus loms e basegnan aria per viver. Ed ellas mettan sin il mund vadels ch'èn sa sviluppads cumplainamain e laschan tettar lur pitschens. [Tenor TG].

(Foto: Richard Giddins from London, UK / CC BY 2.0)1 - 10 da 3456

 

chatta.ch