Seite drucken   Fenster schliessen
 
Temp da crap
La pli veglia epoca da l'istorgia da l'umanitad

Il temp da crap è segnà d’utensils da crap ch’èn sa mantegnids ed ha cumenzà – tenor il stadi da la perscrutaziun actual – cun ils pli vegls utensils da crap da la cultura dad Oldowan avant 2,6 milliuns onns. A la fin dal temp da crap è situà il temp d’arom; quel cumenza da regiun tar regiun pli baud u pli tard e tutga anc tar il temp da crap. Pir cun il temp da bronz tempriv finescha il temp da crap en intginas parts dal mund; en l’Europa Centrala è quai il cas vers 2200 a.C. [Tenor Vichipedia].

(Foto: Stefan Kühn / CC BY-SA 3.0)101 - 110 da 3536

 

chatta.ch