Seite drucken   Fenster schliessen
 
«Istorgias dal mund digital»
Experientschas che nagin na vuless far sez

Las «Istorgias dal mund digital» èn il resultat d’in partenadi insolit da divers posts da la Confederaziun e dals chantuns. Cun istorgias en furma da comic lessan ils editurs pussibilitar ad uschè bleras persunas sco pussaivel da reflectar e discutar las atgnas experientschas cun l’internet e da schlargiar lur savair. La finamira cuminaivla è da rinforzar la segirezza e la confidenza da la populaziun svizra en l’utilisaziun da las tecnologias d’infurmaziun e communicaziun odiernas. L'emprima ediziun è cumparida il 2010, a partir dal 2015 èn suandadas diversas «seasons» cun la famiglia Ils Websters.1 - 10 da 3627

 

chatta.ch