Seite drucken   Fenster schliessen
 
«Tschappa e scappa»
In viadi tras il Grischun en furma da gieu

«Tschappa e scappa – In viadi tras il Grischun» è in gieu è in gieu da tavla e da cartinas cun dumondas areguard la geografia, l'istorgia, la lingua e la cultura dal chantun Grischun accumpagnà da diversas aventuras. Ins po sa metter sin viadi cun ils meds dal traffic public, cun velo, cun l'asen ubain a pe ed en situaziuns spezialas pon ins schizunt sgular cun ballun d'aria chauda u cun l'helicopter. Impurtant è da respunder bain a las dumondas. Ma attenziun: mintgatant sa mussa er il spiert da malaura e quel è bun da midar puspè tut! Il gieu è adattà per uffants a partir da circa 10 onns en scola ed en famiglia.11 - 20 da 474

 

chatta.ch