Seite drucken   Fenster schliessen
 
Tge hai jau da far?
L'istorgia da Martin Luther e da la refurma

Martin Luther (1483-1546) era in muntg e professer da teologia tudestg. El ha empruvà da renovar la baselgia suenter l'evangeli. Tras questa refurma èn sa furmadas las baselgias evangelicas e protestantas.11 - 20 da 480

 

chatta.ch