Seite drucken   Fenster schliessen
 
Pajar paiver cun aur
La valita da victualias pli baud

Pli baud na devi betg raps per pajar il latg u per cumprar charn. Alura barattav’ins. Sch’ins duvrava farina, pudevan ins cumprar quella cun pajar cun charn ch’ins aveva. Per ch’ins haja era avunda rauba per barattar, producivan ils purs persuenter dapli graun. Tut las victualias che nus pudain cumprar oz na devi pli baud betg qua. Per exempel spezarias; quellas stuevan ins cumprar en auters pajais. [Tenor Simsalabim].

(Foto: André Karwath / CC BY-SA 2.5)11 - 20 da 459

 

chatta.ch