Seite drucken   Fenster schliessen
 
Spargnar e pir lura cumprar
Tips co ir enturn cun ils daners

Nadal u il di da natalizi èn bellezza dis. I dat blers regals. Tranter quels magari era regals en furma da raps. 50 francs da l’onda u forsa schizunt 100 dal padrin. In u l’auter da vus survegn forsa era daners da giaglioffa u survegn insatge sch’el ha fatg in servetsch. Mo nua metter quels daners? Tge far per na betg duvrar quels per piculezzas empè da spargnar els per insatge ch’ins vul gia daditg? Qua avain nus in pèr tips co ir enturn cun ils daners. [Tenor Simsalabim].

(Foto: S. Hofschlaeger / pixelio)1 - 10 da 480

 

chatta.ch