Seite drucken   Fenster schliessen
 
Stgilat
Rampignader da vaglia

L'excellent rampignader è fitg derasà en noss guauds da guglias. Stgilats fan gnieus en furma da cullas. En buns temps rimnan els vivondas e fan provisiuns en lieus zuppads. Els maglian gugent ils minzs da las puschas-pign e da las betschlas. Stgilats èn activs da di e na fan betg in vair sien d'enviern. [Tenor Senda ecologica PNS].

(Foto: Rainer Sturm / pixelio)458 - 467 da 502

 

chatta.ch