Seite drucken   Fenster schliessen
 
In nivel per cumià
In cudesch plain curaschi – er senza happy end

In nivel dissegna Bram sco cumià per sia sora gronda. In nivel che vegn adina ad esser qua, era sche Fran n'è betg pli cun els. Fran mora cun deschset onns da cancer da l'ossa. Ella ha mess ses accents, en la vita ed en la musica. Accents che dattan curaschi da viver. In'istorgia undrada cun il renumà premi beltg per cudeschs da giuvenils «Jacob van Maerlant».171 - 180 da 192

 

chatta.ch